RF: Dai creps dl Sela

Theodor Rifesser - 50 ani ugrister a Urtijëi

Domenia, 14.04.2024 da les 19:05-19:30

Dal 1973 incà, donca da plu de 50 ani, ie Theodor Rifesser che sona l orgun de dlieja de Urtijëi. Te chësta segonda trasmiscion ti dajons na udleda al orgun de dlieja a Urtijëi y coche cëla ora l daunì ncont de ugristri a Urtijëi. La parola di vën nce data a Margit Peristi, presidënta dl Cor de Urtijëi, che à sëurandat la uneranza a Theodor per si 50 ani da ugrister a Urtijëi (segonda pert). Trasmiscion de Georg Mussner

Foto: L orgun de dlieja a Urtijëi